A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Z

級別 字詞 中文釋義 考題
第二級 zebra [名詞] 斑馬
第一級 zero [名詞] 零
第三級 zipper [動詞] 拉上拉鍊; [名詞] 拉鍊
第三級 zone [動詞] 劃出...為區; [名詞] 地區;時區;(地)層
第一級 zoo [名詞] 動物園 8
第六級 zoom [動詞] 發出嗡嗡聲;將畫面推近或拉遠; [名詞] 嗡嗡聲;變焦攝影